Lĩnh vực hoạt động

Một số công trình xây lắp tiêu biểu

CT An Khanh CT Nghia Do

VT Son La

 

Ngoi Phat

Ta Thang

 

XM But Son, Cam Pha

XM Nghi Son

XM Yen Binh