Quan hệ cổ đông

Lễ công bố Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT

20161114_100226

Trong bối cảnh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VINA5.1 xác định cần phải thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp với sự phát triển tương ứng với nhóm ngành nghề đã đăng ký kinh doanh nhằm tạo nên thế mạnh của Công ty. Qua xem xét, Ban điều hành Công ty quyết định thay đổi tên từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VINA5.1 thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT. Việc đổi tên doanh nghiệp sẽ giúp Công ty có điều kiện xây dựng thương hiệu cho riêng mình gắn với những mục tiêu đang hướng tới.

Quyết định trên đã được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 3) với nội dung: Đổi tên từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VINA5.1 thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT.

Việc thay đổi tên Công ty được thực hiện từ ngày 10/02/2017.