Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

Trong bối cảnh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp ANT xác định cần phải tăng vốn điều lệ để phát triển tương ứng với nhóm ngành nghề đã đăng ký kinh doanh nhằm tạo nên thế mạnh của Công ty. Qua xem xét, HĐQT Công ty quyết định tăng vốn điều lệ Công ty lên 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng). Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty có điều kiện xây dựng thương hiệu cho riêng mình gắn với những mục tiêu đang hướng tới.

Quyết định trên đã được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 7) ngày 19/12/2017.